บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

ความเชี่ยวชาญทางด้านเมืองอัฉริยะ (Smart City) เทคโนโลยีมากกว่า 10 ปี ในการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีในวงการนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ประสบการณ์การให้บริการในหลากหลายธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทำบริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจของลูกค้าในทุกแขนง ซึ่งแน่นอนว่า จากความชำนาญและประสบการณ์ ทำให้ทีมงานมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานทางด้านเทคโนโลยี เช่น การเขียนโครงการสมาร์ทซิตี้ ของภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการนำเทคโนโลยีไปใช้กับองค์กรให้เกิดประโยชน์มากมาย และแน่นอนว่าแนวทางการเป็นที่ปรึกษาต้องเน้นนำความรู้ความสามารถไปช่วยในการลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

“ผู้ให้บริการชั้นนำในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นที่ปรึกษาในการจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และนวัตกรรมเทคโนโลยีิดิจิทัล มีความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย”

(Smart City Click Co.,Ltd.) เราเป็นผู้ออกแบบเมืองอัจฉริยะ มีความพร้อมในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร

ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่ต้องการความหลากหลายของความชำนาญประกอบกับความรู้ความสามารถโดยตรงจากประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปีในวงการสารสนเทศของประเทศไทยประกอบกับเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรและหน่วยงานมากมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั้ง Content (เนื้อหา) และการแนะนำบริการให้กับทุกภาคส่วนขององค์กรในประเทศไทย

ไม่ว่าท่านต้องการสิ่งใด

เรารับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ จัดจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุง การพัฒนาเมืองสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้เป็นเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมือง โดยเน้นการออกแบบที่ดี ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย
อีกทั้ง ยังพัฒนาออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นทุกแพลตฟอร์ม ระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม

เราให้บริการที่มีคุณค่ากับท่าน

ทีมผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบของเรา สามารถช่วยในการวางระบบพื้นฐานไปจนถึงระบบข้อมูลที่ซับซ้อน เช่น
– การออกแบบ และสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หรือแอพพลิเคชั่นตามความต้องการของลูกค้า
– ให้คำแนะนำ จัดหาเทคโนโลยีที่ดีที่สุด คุ้มค่าที่สุดแก่ลูกค้า
– ผสานการทำงานกับฮาร์ดแวร์ใหม่หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้อยู่ ให้มีประสิทธิภาพที่สุด
– ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า หรือซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจากผู้นำตลาด
– เราเชี่ยวชาญการออกแบบโครงการ ผสานการทำงานเกี่ยวกับเอกสารและระบบราชการให้เป็นเลิศทางไอทีเทคโนโลยี
Message us