จอแอลอีดีทุกชนิด

บริการ

INSTALLATION SERVICE

ขั้นตอนการบริการติดตั้ง

 1. ออกแบบ เมื่อทราบความต้องการของลูกค้า ทางเราจะทําการออกแบบตาม spec และขนาดที่ลูกค้าต้องการ
 2. ส่ง spec และ เอกสาร purchase order เป็นการส่งรายละเอียดของสินค้าที่เราออกแบบให้ลูกค้าได้ทําการตรวจสอบว่า spec และขนาดตรงตามที่ต้องการหรือไม่
 3. ผลิตสินค้า ใช้ระยะเวลาการสั่งของและผลิตของประมาณ 45 วัน
 4. ติดตั้งและส่งมอบงาน ทางเราจะส่งทีมงานไปติดตั้งจอแสดงผลถึงสถานที่ติดตั้ง รวมถึงให้ความรู้ วิธีการใช้งาน (ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของพื้นที่)

หมายเหตุ :

 • จัดส่งภายใน 7-25 วัน หลังจากสั่งซื้อ และการชําระเงินมัดจําครั้งแรกเสร็จสิ้น สัญญาระบุไว้ในใบเสนอราคา ระยะเวลาการชําระเงิน
 • จ่ายชําระงวดแรก 50% จากราคาสินค้า หลังจากตกลงสั่งซื้อสินค้า
 • จ่ายชําระงวดที่ 2 ในส่วนที่เหลือ 50% ภายหลังส่งมอบสินค้าและได้ทดสอบการใช้งานของสินค้า ว่าไม่มีปัญหา ถือว่าการซื้อขายเป็นเสร็จสมบูรณ์

รักษาและซ่อมแซม

 1. Call Center
  ในกรณีนี้ ทางเจ้าหน้าที่call center จะมีหน้าที่ในการรับสายและให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดหรือข้อขัดข้องของการใช้งานจอแสดงผล ทีมงานของเราจะอธิบายวิธีการ แก้ไขทีละขั้นตอนอย่างละเอียด
 2. Onsite service
  ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขข้อขัดข้องของจอแสดงผลได้ ทางเรามีบริการ onsite service ทีมงานจะลงพื้นที่ไปแก้ปัญหา ความขัดข้องของจอแสดงผลให้กับลูกค้าถึงที่

MAINTENANCE ให้แก่ลูกค้าทั่วไป

ทางเรามีบริการรักษาและซ่อมบํารุงให้แก่ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้จอแสดงผลของทางบริษัท แต่จะมีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับในแต่ละกรณี

บริการหลังการขาย

Led Full color รับประกันสินค้า 2 ปี
ป้ายไฟวิ่ง รับประกันสินค้า 1ปี (ลูกค้าต้องส่งสินค้ามาให้กับทางบริษัท หลังจากน้ันทางบริษัทจะส่งกลับคืนเมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว)
คีออส รับประกันสินค้า 1ปี และในระหว่างการรับประกันมีบริการ รักษาและซ่อมบํารุง รวมถึงmaintenance ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หากจอแสดงผลหรือสินค้ามีความขัดข้อง หรือชํารุดเองตามธรรมชาติการใช้งาน

แชร์
Message us