“Soft Power เป็นยุทธศาสตร์ ไม่ใช่สิ่งของ”

“Soft Power เป็นยุทธศาสตร์ ไม่ใช่สิ่งของ” #SmartCityClick

หากพูดถึงคำว่า Soft Power ตามที่หลายคนเข้าใจ คือถูกต้องแล้วที่ว่ามันเป็น “คำที่มาจากฝั่งการเมือง”

Soft Power เป็นแนวคิดเกี่ยวกับอำนาจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ศ.โจเซฟ ไนย์ (Joseph S. Nye) แห่งฮาร์เวิร์ด

อธิบายไว้ว่า “Soft Power” (อำนาจละมุน) หมายถึง ความสามารถในการชักจูงใจ ทำให้ผู้อื่นมีความพึงพอใจหรือเต็มใจเปลี่ยนพฤติกรรม ยอมรับ คล้อยตามสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้อำนาจ

โดยกลไกในการใช้ คือ การสร้างความดึงดูดใจต่อผู้อื่น ชักจูงจนให้เกิดการคล้อยตามโดยปราศจากการคุกคามหรือการแลกเปลี่ยนสิ่งใด

#SmartCityClick#softpower

ซึ่งแตกต่างจากการใช้อำนาจ Hard Power เช่น การใช้อำนาจทางการทหารและการใช้อำนาจทางเศรษฐกิจที่กดทับคุกคามผู้อื่น การใช้ soft power ไม่ได้จำกัดเฉพาะการเมืองระหว่างประเทศ การทำงานของบางสถาบันทางสังคมในประเทศก็ใช้

#SmartCityClick#ซอฟพาวเวอร์

soft power นำ โดยหลักการ ยิ่งใช้ hard power แล้ว Soft Power จะยิ่งอ่อน และ Soft Power จะแปรผันตรงกับคุณค่าทางวัฒนธรรม (วัฒนธรรมตามนิยามสมัยใหม่ด้วย)

นโยบายยุทธศาสตร์ soft power นี้คาดว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังมาจากฐานคิดทางการเมืองมาก่อนด้วยซ้ำโดยเฉพาะการเมืองเรื่องวัฒนธรรม

#SmartCityClick info@smartcity.click

smartcity.click

แชร์
Message us