DQ : Digital Intelligence Quotient

DQ : Digital Intelligence Quotient 🧠

.

คือ กลุ่มของความสามารถทางสังคม อารมณ์ และการรับรู้ ที่จะทำให้คนคนหนึ่งสามารถเผชิญกับความท้าทายบนเส้นทางของชีวิตในยุคดิจิทัล ❗❗

.

และสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตดิจิทัลได้ ความฉลาดทางดิจิทัลครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกของโลกออนไลน์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ทักษะการใช้สื่อ และการเข้าสังคมในโลกออนไลน์

.

ซึ่งในปัจจุบัน DQ สำคัญไม่แพ้ IQ และ EQ เลยหล่ะค่ะ

_______________

ช่องทางการติดต่อ

……..

เว็บไซต์ : www.smartcity.click

อีเมลล์ : info@smartcity.click

Line Official : @smartcityclick

Facebook : สมาร์ทซิตี้ คลิก – ที่ปรึกษา เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรม เทคโนโลยี ซอฟต์พาวเวอร์

Instagram : @smartcity.click

Tel : 02-098-9562

……..

#สมาร์ทซิตี้คลิก#smartcityclick#depa#เทคโนโลยี#สมาร์ทซิตี้#ที่ปรึกษา#อบรม#แผนแม่บท#แผนปฏิบัติการ#ราชการ#เอกชน#KMITL#เมืองอัจฉริยะ#นวัตกรรม#ITSOLUTION#Application#เว็บไซต์#AI#โซเชียลคอนเท้นท์เดลิเวอรี่#SocialMedia#SocialContentDelivery#Facebook#ผู้เชี่ยวชาญ#DE#ITSUPPORT#ดรกฤษฎา#NetZero

แชร์
Message us