พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และนวัตกรรมดิจิทัล

ระหว่าง บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด โดยมีคุณกฤษฎา แก้ววัดปริง กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย รศ.ดร. กิติพงค์  มะโน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี

มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน

 – เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

 – เพื่อพัฒนากำลังคนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทางการศึกษาด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล 

 – เพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การใช้ทรัพยากร และแหล่งวิทยาการ การวิจัยและพัฒนาการจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

 – เพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดการเพื่อความสาเร็จของโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล

พิธีลงนามจัดขึ้น วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 2

smartcityclick #smartcity #เมืองอัจฉริยะ

แชร์
Message us