โพสทูเดย์ : ดร.กฤษฎาชี้ Smart city ยังขาดการสนับสนุนที่เพียงพอจากภาครัฐ

ดร.กฤษฎาชี้ Smart city ยังขาดการสนับสนุนที่เพียงพอจากภาครัฐ

https://www.posttoday.com/business/702216

ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด ได้แสดงความเห็นในงานสัมมนา“POSTTODAY SMART CITY THAILAND 2024” ด้วยหัวข้อ Smart Life: ยกระดับชีวิตคนไทยในเมืองต้นแบบ Smart City ว่า อุปสรรคสำคัญในการพัฒนาองค์กรส่วนท้องถิ่นคือ นโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ

          ด้วยบริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในแผนการพัฒนา Smart city หรือ เมืองอัจฉริยะมาหลายแห่ง โดยเฉพาะกับองค์กรส่วนท้องถิ่นอย่างอบต. และภาคประชาชนในหลายท้องที่ จึงทำให้พวกเขามองเห็นโอกาสและอุปสรรคหลายประการ

          ภายใต้การลงพื้นที่ อบรมให้ความรู้ และเขียนแผนแม่บทพัฒนาเมืองมาหลายปี การจะพัฒนา Smart city ให้ดีได้ไม่ใช่เพียงการพัฒนาเมืองใหญ่แต่เมืองเล็กเองก็สำคัญ ปัจจุบันประชาชนลดความรู้สึกต่อต้านการพัฒนา เริ่มมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีมากขึ้น จนพร้อมตอบรับนโยบายและเริ่มเรียกร้องการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เช่นเดียวกับองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เห็นความสำคัญ สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการผลักดันเมืองสู่ Smart city

          อย่างไรก็ตามแนวการพัฒนา Smart city ยังมีปัญหาอีกหลายด้าน ประการแรกคือความจูงใจของประชาชนในท้องถิ่นต่อ Smart city ยังน้อยเกินไป ทำให้ขาดความน่าดึงดูดจนอาจมีนำไปสู่ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาที่ไม่ตรงความต้องการจนอาจทำให้การพัฒนาไม่ประสบความสำเร็จในที่สุด

ปัญหาต่อมาที่ถือเป็นปัญหาสำคัญคือ การสนับสนุนจากภาครัฐที่ไม่เพียงพอ การพัฒนาหลายด้านมีความพร้อมแต่กลับติดขัด ทั้งจากข้อบังคับ ระเบียบ และข้อกฎหมายนานาประเภท ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนหรือโครงการที่ร่างไว้และต้องล้มเลิกไป ถ้าเป็นไปได้ควรเข้ามาจัดการตรงนี้เป็นอย่างแรก

          อีกหนึ่งปัญหาที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือ ประเด็นด้านความปลอดภัย เราทราบดีว่า Smart city จะมีการจัดเก็บและไหลเวียนข้อมูลจำนวนมหาศาล หลายภาคส่วนขาดความมั่นใจในระบบความปลอดภัยของข้อมูล ส่วนนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องเข้ามาบังคับควบคุมและกำหนดเกณฑ์รักษาความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐาน

          นอกจากนี้ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาไปพร้อมกับ Smart city คือภาครัฐเองที่ต้องพัฒนาไปพร้อมกัน หลายภาคส่วนภาครัฐต้องปฏิรูปและพัฒนาระบบการใช้งาน เพิ่มความสะดวกและผลักดันให้เข้าสู่ระบบอัจฉริยะมากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาโดยรวม

          และที่สำคัญที่สุด เมืองฉลาด คนก็ต้องฉลาด ต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจของประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนา Smart city ไม่ใช่เพียงการพัฒนาแล้วโยนเทคโนโลยีให้ประชาชนเพียงอย่างเดียว มิเช่นนั้นการพัฒนาจะไม่เกิดหรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่อยู่ดี

แชร์
Message us