ผู้ให้ข้อมูล : ผู้แทนระดับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) รวมทั้งสิ้น 7,850 แห่ง

ท่านสามารถคลิกลิ้ง URL ด้านล่าง
เพื่อเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันที
👇👇👇👇👇

📌 https://forms.gle/gYRncdvApC1JxVoH7 📌


หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง
เพื่อตอบแบบสอบถามได้เช่นกัน
👇👇👇👇👇

แสกน QR Code เพื่อทำแบบสอบถาม

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นี้

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารและที่อยู่สามารถติดต่อได้ของผู้วิจัย :
100/3 ถ.สุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 20 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 095-715-1583 E-mail : kritsada.kaew@northbkk.ac.th