ที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทสมาร์ทซิตี้


ความสำคัญของสมาร์ทซิตี้ตามนโยบายภาครัฐ
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

มอบหมาย ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง ผู้เชี่ยวชาญสมาร์ทซิตี้ (สจล.)
ขยายผลและจัดทำแผนแม่บทสมาร์ทซิตี้ ประเทศไทย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง